Sujai, A., Y. Sapari, and M. Kamaluddin. “Komunikasi Budaya Musik Tanah Liat Komunitas JAF”. JIKE : Jurnal Ilmu Komunikasi Efek, Vol. 1, no. 1, Dec. 2018, doi:10.32534/jike.v1i1.49.