Sujai, A., Sapari, Y. and Kamaluddin, M. (2018) “Komunikasi Budaya Musik Tanah Liat Komunitas JAF”, JIKE : Jurnal Ilmu Komunikasi Efek, 1(1). doi: 10.32534/jike.v1i1.49.