Sujai, Ade, Yusuf Sapari, and Muhammad Kamaluddin. 2018. “Komunikasi Budaya Musik Tanah Liat Komunitas JAF”. JIKE : Jurnal Ilmu Komunikasi Efek 1 (1). https://doi.org/10.32534/jike.v1i1.49.