SUJAI, A.; SAPARI, Y.; KAMALUDDIN, M. Komunikasi Budaya Musik Tanah Liat Komunitas JAF. JIKE : Jurnal Ilmu Komunikasi Efek, v. 1, n. 1, 23 dez. 2018.