Sujai, A., Sapari, Y., & Kamaluddin, M. (2018). Komunikasi Budaya Musik Tanah Liat Komunitas JAF. JIKE : Jurnal Ilmu Komunikasi Efek, 1(1). https://doi.org/10.32534/jike.v1i1.49