[1]
Sujai, A., Sapari, Y. and Kamaluddin, M. 2018. Komunikasi Budaya Musik Tanah Liat Komunitas JAF. JIKE : Jurnal Ilmu Komunikasi Efek. 1, 1 (Dec. 2018). DOI:https://doi.org/10.32534/jike.v1i1.49.