Wahidin, Khaerul, Muhammad Maulana, Muhamad Jaenudin, and Juhana Juhana. 2020. “EFEKTIVITAS METODE DAKWAH SISTEM LANGSUNG (DSL) DALAM MENANGKAL RADIKALISME PADA MASA PANDEMI COVID-19”. Jurnal An-Nufus 2 (2), 76-102. https://doi.org/10.32534/annufus.v2i2.1698.