Wahidin, K., Maulana, M., Jaenudin, M., & Juhana, J. (2020). EFEKTIVITAS METODE DAKWAH SISTEM LANGSUNG (DSL) DALAM MENANGKAL RADIKALISME PADA MASA PANDEMI COVID-19. Jurnal An-Nufus, 2(2), 76-102. https://doi.org/10.32534/annufus.v2i2.1698