[1]
Wahidin, K., Maulana, M., Jaenudin, M. and Juhana, J. 2020. EFEKTIVITAS METODE DAKWAH SISTEM LANGSUNG (DSL) DALAM MENANGKAL RADIKALISME PADA MASA PANDEMI COVID-19. Jurnal An-Nufus. 2, 2 (Dec. 2020), 76-102. DOI:https://doi.org/10.32534/annufus.v2i2.1698.